300 неправильных (нестандартных) глаголов английского языка с переводом и транскрипцией.

 
 

Таблица неправильных (нестандартных) глаголов английского языка с переводом и транскрипцией.

 
Инфинитив
Простое прошедшее время
Причастие прошедшего времени
Перевод
abide [əˈbaɪd] abode [əˈbəʊd] 
abided
[əˈbaɪdɪd]
abode [əˈbəʊd] 
abided [əˈbaɪdɪd]
пребывать, держаться
arise [əˈraɪz] arose [əˈrəʊz] arisen [əˈrɪzən] подниматься
awake [əˈweɪk] awoke [əˈwəʊk] awoken [əˈwəʊkən] просыпаться
backbite [ˈbækbaɪt] backbitten [ˈbækbɪtən] backbitten [ˈbækbɪtən] клеветать
backslide [ˈbækslaɪd] backslid [bækˈslɪd] backslid [bækˈslɪd] отпадать
be [bi] was [wɒz] 
were [wɜː]
been [biːn] быть
bear [beə] bore [bɔː] born [bɔːn] 
borne [bɔːn]
нести, родить
beat [biːt] beat [biːt] beaten [ˈbiːtən] бить
become [bɪˈkʌm] became [bɪˈkeɪm] become [bɪˈkʌm] становиться
befall [bɪˈfɔːl] befell [bɪˈfel] befallen [bɪˈfɔːlən] случиться
beget [bɪˈɡet] begot [bɪˈɡɒt] 
begat [bɪˈɡæt]
begotten [bɪˈɡɒtən] порождать
begin [bɪˈɡɪn] began [bɪˈɡæn] begun [bɪˈɡʌn] начинать
begird [bɪˈɡɜːd] begirt [bɪˈɡɜːt] begirt [bɪˈɡɜːt] опоясывать
behold [bɪˈhəʊld] beheld [bɪˈheld] beheld [bɪˈheld] зреть
bend [bend] bent [bent] bent [bent] 
bended [ˈbendɪd]
гнуть
bereave [bɪˈriːv] bereft [bɪˈreft] 
bereaved [bɪˈriːvd]
bereft [bɪˈreft]
bereaved [bɪˈriːvd ]
лишать
beseech [bɪˈsiːtʃ] besought [bɪˈsɔːt] 
beseeched [bɪˈsiːtʃt]
besought [bɪˈsɔːt] 
beseeched [bɪˈsiːtʃt]
умолять
beset [bɪˈset] beset [bɪˈset] beset [bɪˈset] осаждать
bespeak [bɪˈspiːk] bespoke [bɪˈspəʊk] bespoke [bɪˈspəʊk] 
bespoken [bɪˈspəʊkən]
заказывать
bespit [bɪˈspɪt] bespat [bɪˈspæt] bespat [bɪˈspæt] заплевывать
bestride [bɪˈstraɪd] bestrode [bɪˈstrəʊd] bestridden [bɪˈstrɪdən] садиться, сидеть верхом
bet [ˈbet] bet [ˈbet] 
betted [ˈbetɪd]
bet [ˈbet] 
betted [ˈbetɪd]
держать пари
betake [bɪˈteɪk] betook [bɪˈtʊk] betaken [bɪˈteɪkən] приниматься, отправляться
bid [bɪd] bad [bæd] 
bade [beɪd] 
bid [bɪd]
bid [bɪd] 
bidden [ˈbɪdən]
велеть, просить
bind [baɪnd] bound [baʊnd] bound [baʊnd] связать
bite [baɪt] bit [bɪt] bit [bɪt] 
bitten [ˈbɪtən]
кусать
bleed [bliːd] bled [bled] bled [bled] кровоточить
bless [bles] blessed [blest] blessed [blest] 
blest [blest]
благословлять
blow [bləʊ] blew [bluː] blown [bləʊn] дуть
break [breɪk] broke [brəʊk] broken [ˈbrəʊkən] ломать
breed [briːd] bred [bred] bred [bred] выращивать
bring [brɪŋ] brought [ˈbrɔːt] brought [ˈbrɔːt] принести
broadcast [ˈbrɔːdkɑːst] broadcast [ˈbrɔːdkɑːst] broadcast [ˈbrɔːdkɑːst] вещать (о ТВ, радио)
browbeat [ˈbraʊbiːt] browbeat [ˈbraʊbiːt] browbeaten [ˈbraʊbiːtən] запугивать
build [bɪld] built [bɪlt] built [bɪlt] строить
burn [bɜːn] burnt [bɜːnt] 
burned [bɜːnd]
burnt [bɜːnt] 
burned bɜːnd]
гореть
burst [bɜːst] burst [bɜːst] burst [bɜːst] взорваться
bust [bʌst] bust [bʌst] 
busted [ˈbʌstɪd]
bust [bʌst] 
busted [ˈbʌstɪd]
разжаловать, уничтожить
buy [baɪ] bought [ˈbɔːt] bought [ˈbɔːt] купить
can [kæn] could [kʊd] been able [biːn ˈeɪbəl] уметь
cast [kɑːst] cast [kɑːst] cast [kɑːst] кинуть, лить металл
catch [kætʃ] caught [ˈkɔːt] caught [ˈkɔːt] ловить
chide [tʃaɪd] chid [tʃɪd] 
chided [ˈtʃaɪdɪd]
chid [tʃɪd] 
chided [ˈtʃaɪdɪd] 
chidden [ˈtʃɪdən]
бранить
choose [tʃuːz] chose [tʃəʊz] chosen [ˈtʃəʊzən] выбрать
cleave [kliːv] clove [kləʊv] 
cleft [kleft] 
cleaved [kliːvd]
cloven [ˈkləʊvən] 
cleft [kleft] 
cleaved [kliːvd]
рассечь
cling [kəlɪŋ] clung [klʌŋ] clung [klʌŋ] цепляться, льнуть
come [kʌm] came [keɪm] come [kʌm] прийти
cost [kɒst] cost [kɒst] cost [kɒst] стоить
countersink [ˈkaʊntəsɪŋk] countersank [ˈkaʊntəsæŋk] countersunk [ˈkaʊntəsʌŋk] зенковать
creep [kriːp] crept [krept] crept [krept] ползти
crow [krəʊ] crowed [ krəʊd ]
crew
 [kruː]
crowed [krəʊd] петь (о петухе)
cut [kʌt] cut [kʌt] cut [kʌt] резать
dare [deə] durst [dɜːst]
dared
[deəd]
dared [deəd] сметь
deal [diːl] dealt [delt] dealt [delt] иметь дело
dig [dɪɡ] dug [dʌɡ] dug [dʌɡ] копать
dive [daɪv] dived [daɪvd]
dove
[dʌv]
dived [daɪvd] нырять, погружаться
do [duː] did [dɪd] done [dʌn] делать
draw [drɔː] drew [druː] drawn [drɔːn] тащить, рисовать
dream [driːm] dreamt [dremt] 
dreamed [driːmd]
dreamt [dremt] 
dreamed [driːmd]
мечтать
drink [drɪŋk] drank [dræŋk] drunk [drʌŋk] пить
drive [draɪv] drove [drəʊv] driven [ˈdrɪvən] ехать
dwell [dwel] dwelt [dwelt] dwelt [dwelt] обитать, задерживаться
eat [iːt] ate [et] eaten [ˈiːtən] кушать, есть
fall [fɔːl] fell [fel] fallen [ˈfɔːlən] падать
feed [fiːd] fed [fed] fed [fed] кормить
feel [fiːl] felt [felt] felt [felt] чувствовать
fight [faɪt] fought [ˈfɔːt] fought [ˈfɔːt] сражаться
find [faɪnd] found [faʊnd] found [faʊnd] находить
flee [fliː] fled [fled] fled [fled] бежать, спасаться
fling [flɪŋ] flung [flʌŋ] flung [flʌŋ] бросить
floodlight [ˈflʌdlaɪt] floodlighted [ˈflʌdlaɪtɪd] 
floodlit [ˈflʌdlɪt]
floodlighted [ˈflʌdlaɪtɪd] 
floodlit [ˈflʌdlɪt]
освещать прожектором
fly [flaɪ] flew [fluː] flown [fləʊn] летать
forbear [fɔːˈbeə] forbore [fɔːˈbɔː] forborne [fɔːˈbɔːn] воздерживаться
forbid [fəˈbɪd] forbad [fəˈbæd] 
forbade [fəˈbæd]
forbidden [fəˈbɪdən] запретить
forecast [ˈfɔːkɑːst]
forecast [ˈfɔːkɑːst] 
forecasted [ˈfɔːkɑːstɪd]
forecast [ˈfɔːkɑːst] 
forecasted [ˈfɔːkɑːstɪd]
предсказывать
foresee [fɔːˈsiː] foresaw [fɔːˈsɔː] foreseen [fɔːˈsiːn] предвидеть
foretell [fɔːˈtel] foretold [fɔːˈtəʊld] foretold [fɔːˈtəʊld] предсказывать
forget [fəˈɡet] forgot [fəˈɡɒt] forgotten [fəˈɡɒtən] забыть
forgive [fəˈɡɪv] forgave [fəˈɡeɪv] forgiven [fəˈɡɪvən] простить
forsake [fəˈseɪk] forsook [fəˈsʊk] forsaken [fəˈseɪkən] покидать
forswear [fɔːˈsweə] forswore [fɔːˈswɔː] forsworn [fɔːˈswɔːn] отрекаться
freeze [friːz] froze [frəʊz] frozen [ˈfrəʊzən] замораживать
gainsay [ˌɡeɪnˈseɪ] gainsaid [ˌɡeɪnˈsed] gainsaid [ˌɡeɪnˈsed] отрицать, противоречить
get [ˈɡet] got [ˈɡɒt] got [ˈɡɒt] получить
gild [ɡɪld] gilt [ɡɪlt] 
gilded [ˈɡɪldɪd]
gilt [ɡɪlt]
gilded
 [ˈɡɪldɪd]
позолотить
gird [ɡɜːd] girded [ˈɡɜːdɪd] 
girt [ɡɜːt]
girded [ˈɡɜːdɪd] 
girt [ɡɜːt]
опоясывать
give [ɡɪv] gave [ɡeɪv] given [ɡɪvən] дать
go [ɡəʊ] went [ˈwent] gone [ɡɒn] идти
grave [ɡreɪv] graved [ɡreɪvd] graved [ɡreɪvd]
graven
 [ˈɡreɪvən]
гравировать
grind [ɡraɪnd] ground [ɡraʊnd] ground [ɡraʊnd] точить, молоть
grow [ɡrəʊ] grew [ɡruː] grown [ɡrəʊn] расти
hamstring [ˈhæmstrɪŋ] hamstringed [ˈhæmstrɪŋd]
hamstrung [ˈhæmstrʌŋ]
hamstringed [hæmstrɪŋd] 
hamstrung [ˈhæmstrʌŋ]
подрезать поджилки
hang [hæŋ] hung [hʌŋ] 
hanged [hæŋd]
hung [hʌŋ] 
hanged [hæŋd]
висеть
have [hæv] had [hæd] had [hæd] иметь
hear [hɪə] heard [hɜːd] heard [hɜːd] слушать
heave [hiːv] heaved [hiːvd]
hove
 [həʊv]
heaved [hiːvd]
hove
 [həʊv]
подымать(ся)
hew [hjuː] hewed [hjuːd] hewed [hjuːd] 
hewn [hjuːn]
рубить
hide [haɪd] hid [hɪd] hidden [ˈhɪdən] прятать(ся)
hit [hɪt] hit [hɪt] hit [hɪt] ударить, попасть
hold [həʊld] held [held] held [held] держать
hurt [hɜːt] hurt [hɜːt] hurt [hɜːt] причинить боль
inlay [ˌɪnˈleɪ] inlaid [ˌɪnˈleɪd] inlaid [ˌɪnˈleɪd] вкладывать, выстилать
input [ˈɪnpʊt] input [ˈɪnpʊt] input [ˈɪnpʊt] вводить (информацию)
inset [ˌɪnˈset] inset [ˌɪnˈset] inset [ˌɪnˈset] вставлять, вкладывать
interweave [ˌɪntəˈwiːv] interwove [ˌɪntəˈwəʊv] interwoven [ˌɪntəˈwəʊvən] вплести, воткать
keep [kiːp] kept [kept] kept [kept] хранить
ken [ken] kenned [kend] 
kent [kent]
kenned [kend] знать, узнавать по виду
kneel [niːl] knelt [nelt]
kneeled
  [niːld]
knelt [nelt] 
kneeled [niːld]
становиться на колени
knit [nɪt] knit [nɪt] 
knitted [ˈnɪtɪd]
knit [nɪt] 
knitted
[ˈnɪtɪd]
вязать
know [nəʊ] knew [njuː] known [nəʊn] знать
lade [leɪd] laded [ˈleɪdɪd] laded [ˈleɪdɪd] 
laden
[ˈleɪdən]
грузить
lay [leɪ] laid [leɪd] laid [leɪd] класть
lead [liːd] led [led] led [led] вести
lean [liːn] leant [lent]
leaned
 [liːnd]
leant [lent] 
leaned
[liːnd]
прислоняться
leap [liːp] leapt [lept] 
leaped [liːpt]
leapt [lept] 
leaped
[liːpt]
прыгать
learn [lɜːn] learnt [lɜːnt] 
learned [lɜːnd]
learnt [lɜːnt] 
learned
[lɜːnd]
учить
leave [liːv] left [left] left [left] оставить
lend [lend] lent [lent] lent [lent] одолжить
let [let] let [let] let [let] пустить, дать
lie [laɪ] lay [leɪ] lain [leɪn] лежать
light [laɪt] lit [lɪt] 
lighted [ˈlaɪtɪd]
lit [lɪt] 
lighted
[ˈlaɪtɪd]
осветить
lose [luːz] lost [lɒst] lost [lɒst] терять
make [ˈmeɪk] made [ˈmeɪd] made [ˈmeɪd] делать
may [meɪ] might [maɪt] might [maɪt] мочь
mean [miːn] meant [ment] meant [ment] подразумевать
meet [miːt] met [met] met [met] встретить
miscast [ˌmɪsˈkɑːst] miscast [ˌmɪsˈkɑːst] miscast [ˌmɪsˈkɑːst] неправильно распределять роли
misdeal [ˌmɪsˈdiːl] misdealt [ˌmɪsˈdelt] misdealt [ˌmɪsˈdelt] поступать неправильно
misgive [ˌmɪsˈɡɪv] misgave [ˌmɪsˈɡeɪv] misgiven [ˌmɪsˈɡɪvən] внушать опасения
mishear [ˌmɪsˈhɪə] misheard [ˌmɪsˈhɪə] misheard [ˌmɪsˈhɪə] ослышаться
mishit [ˈmɪshɪt] mishit [ˈmɪshɪt] mishit [ˈmɪshɪt] промахнуться
mislay [ˌmɪsˈleɪ] mislaid [ˌmɪsˈleɪd] mislaid [ˌmɪsˈleɪd] класть не на место
mislead [ˌmɪsˈliːd] misled [ˌmɪsˈled] misled [ˌmɪsˈled] ввести в заблуждение
misread [ˌmɪsˈriːd] misread [ˌmɪsˈriːd] misread [ˌmɪsˈriːd] неправильно истолковывать
misspell [ˌmɪsˈspel] misspelt [ˌmɪsˈspelt] 
misspeled
[ˌmɪsˈspeld]
misspelt [ˌmɪsˈspelt] 
misspeled
[ˌmɪsˈspeld]
писать с ошибками
misspend [ˌmɪsˈspend] misspent [ˌmɪsˈspent] misspent [ˌmɪsˈspent] экономить
mistake [mɪˈsteɪk] mistook [mɪˈstʊk] mistaken [mɪˈsteɪkən] неправильно понимать
misunderstand [ˌmɪsˌʌndəˈstænd] misunderstood [ˌmɪsˌʌndəˈstʊd] misunderstood [ˌmɪsˌʌndəˈstʊd] неправильно понимать
mow [maʊ] mowed [maʊd] mown [məʊn] 
mowed
[maʊd]
косить
outbid [aʊtˈbɪd] outbid [aʊtˈbɪd] outbid [aʊtˈbɪd] перебивать цену
outdo [aʊtˈduː] outdid [aʊtˈdɪd] outdone [aʊtˈdʌn] превосходить
outfight [ˌaʊtˈfaɪt] outfought [ˌaʊtˈfɔːt] outfought [ˌaʊtˈfɔːt] побеждать (в бою)
outgrow [ˌaʊtˈɡrəʊ] outgrew [ˌaʊtˈɡruː] outgrown [ˌaʊtˈɡrəʊn] вырастать из
output [ˈaʊtpʊt] output [ˈaʊtpʊt] output [ˈaʊtpʊt] выдавать, производить
outrun [ˌaʊtˈrʌn] outran [ˌaʊtˈræn] outrun [ˌaʊtˈrʌn] перегонять
outsell [ˌaʊtˈsel] outsold [ˌaʊtˈsəʊld] outsold [ˌaʊtˈsəʊld] продавать лучше или дороже
outshine [ˌaʊtˈʃaɪn] outshone [ˌaʊtˈʃɒn] outshone [ˌaʊtˈʃɒn] затмевать
overbid [ˌəʊvəˈbɪd] overbade [ˌəʊvəˈbeɪd] overbidden [ˌəʊvəˈbɪdən] предложить более высокую цену
overcome [ˌəʊvəˈkʌm] overcame [ˌəʊvəˈkeɪm] overcome [ˌəʊvəˈkʌm] преодолевать
overdo [ˌəʊvəˈduː] overdid [ˌəʊvəˈdɪd] overdone [ˌəʊvəˈdʌn] делать что-либо излишне
overdraw [ˌəʊvəˈdrɔː] overdrew [ˌəʊvəˈdruː] overdrawn [ˌəʊvəˈdrɔːn] превышать
overeat [ˌəʊvəˈriːt] overate [ˌəʊvəˈreɪt] overeaten [ˌəʊvəˈriːtən] объедаться
overfly [ˌəʊvəˈflaɪ] overflew [ˌəʊvəˈfluː] overflown [ˌəʊvəˈfləʊn] перелетать
overhang [ˌəʊvəˈhæŋ] overhung [ˌəʊvəˈhʌŋ] overhung [ˌəʊvəˈhʌŋ] нависать
overhear [ˌəʊvəˈhɪə] overheard [ˌəʊvəˈhɜːd] overheard [ˌəʊvəˈhɜːd] подслушивать
overlay [ˌəʊvəˈleɪ] overlaid [ˌəʊvəˈleɪd] overlaid [ˌəʊvəˈleɪd] покрывать
overpay [ˌəʊvəˈpeɪ] overpaid [ˌəʊvəˈpeɪd] overpaid [ˌəʊvəˈpeɪd] переплачивать
override [ˌəʊvəˈraɪd] overrode [ˌəʊvəˈrəʊd] overridden [ˌəʊvəˈrɪdən] отвергать
overrun [ˌəʊvəˈrʌn] overran [ˌəʊvəˈræn] overrun [ˌəʊvəˈrʌn] переливаться через край
oversee [ˌəʊvəˈsiː] oversaw [ˌəʊvəˈsɔː] overseen [ˌəʊvəˈsiːn] надзирать за
overshoot [ˌəʊvəˈʃuːt] overshot [ˌəʊvəˈʃɒt] overshot [ˌəʊvəˈʃɒt] расстрелять
oversleep [ˌəʊvəˈsliːp] overslept [ˌəʊvəˈslept] overslept [ˌəʊvəˈslept] проспать
overtake [ˌəʊvəˈteɪk] overtook [ˌəʊvəˈtʊk] overtaken [ˌəʊvəˈteɪkən] догонять
overthrow [ˌəʊvəˈθrəʊ] overthrew [ˌəʊvəˈθruː] overthrown [ˌəʊvəˈθrəʊn] свергать
partake [pɑːˈteɪk] partook [pɑːˈtʊk] partaken [pɑːˈteɪkən] вкушать
pay [peɪ] paid [peɪd] paid [peɪd] платить
plead [pliːd] pleaded [ˈpliːdɪd] 
pled
[pled]
pleaded [ˈpliːdɪd] 
pled
[pled]
обращаться к суду
prepay [ˌpriːˈpeɪ] prepaid [ˌpriːˈpeɪd] prepaid [ˌpriːˈpeɪd] платить вперед
prove [pruːv] proved[ pruːvd] proved [pruːvd]
proven
 [ˈpruːvən]
доказывать, оказаться
put [ˈpʊt] put [ˈpʊt] put [ˈpʊt] класть
quit [kwɪt] quit [kwɪt] 
quitted
[ˈkwɪtɪd]
quit [kwɪt] 
quitted
[ˈkwɪtɪd]
покидать
read [riːd] read [red] read [red] читать
rebind [ˌriːˈbaɪnd] rebound [rɪˈbaʊnd] rebound [rɪˈbaʊnd] перевязывать
rebuild [ˌriːˈbɪld] rebuilt [ˌriːˈbɪlt] rebuilt [ˌriːˈbɪlt] перестроить
recast [ˌriːˈkɑːst] recast [ˌriːˈkɑːst] recast [ˌriːˈkɑːst] видоизменять
redo [ˌriːˈduː] redid [ˌriːˈdɪd] redone [ˌriːˈdʌn] повторять сделанное
rehear [ˌriːˈhɪə] reheard [ˌriːˈhɜːd] reheard [ˌriːˈhɜːd] слушать вторично
remake [ˌriːˈmeɪk] remade [ˌriːˈmeɪd] remade [ˌriːˈmeɪd] переделывать
rend [rend] rent [rent] rent [rent] раздирать
repay [rɪˈpeɪ] repaid [rɪˈpeɪd] repaid [rɪˈpeɪd] отдавать долг
rerun [ˈriːrʌn] reran [ˈriːræn] rerun [ˈriːrʌn] выполнять повторно
resell [riːˈsel] resold [riːˈsəʊld] resold [riːˈsəʊld] перепродавать
reset [ˌriːˈset] reset [ˌriːˈset] reset [ˌriːˈset] возвращать
retake [ˌriːˈteɪk] retook [ˌriːˈtʊk] retaken [ˌriːˈteɪkən] забирать
retell [ˌriːˈtel] retold [ˌriːˈtəʊld] retold [ˌriːˈtəʊld] пересказывать
rewrite [ˌriːˈraɪt] rewrote [ˌriːˈrəʊt] rewritten [ˌriːˈrɪtən] переписать
rid [rɪd] rid [rɪd] rid [rɪd] избавлять
ride [raɪd] rode [rəʊd] ridden [ˈrɪdən] ездить верхом
ring [rɪŋ] rang [ræŋ] rung [rʌŋ] звонить
rise [raɪz] rose [rəʊz] risen [ˈrɪzən] подняться
rive [raɪv] rived [raɪvd] riven [ˈrɪvən] расщеплять
run [rʌn] ran [ræn] run [rʌn] бежать, течь
saw [ˈsɔː] sawed [ˈsɔːd] sawn [sɔːn] 
sawed [ˈsɔːd]
пилить
say [ˈseɪ] said [ˈsed] said [ˈsed] говорить, сказать
see [ˈsiː] saw [ˈsɔː] seen [ˈsiːn] видеть
seek [siːk] sought [ˈsɔːt] sought [ˈsɔːt] искать
sell [sel] sold [səʊld] sold [səʊld] продавать
send [send] sent [sent] sent [sent] послать
set [set] set [set] set [set] устанавливать
sew [səʊ] sewed [səʊd] sewed [səʊd] 
sewn
[səʊn]
шить
shake [ʃeɪk] shook [ʃʊk] shaken [ˈʃeɪkən] трясти
shave [ʃeɪv] shaved [ʃeɪvd] shaved [ʃeɪvd]
shaven
[ˈʃeɪvən]
брить
shear [ʃɪə] sheared [ʃɪəd] shorn [ʃɔːn]
sheared
[ʃɪəd]
стричь
shed [ʃed] shed [ʃed] shed [ʃed] проливать
shine [ʃaɪn] shone [ʃɒn] 
shined
[ʃaɪnd]
shone [ʃɒn] 
shined
[ʃaɪnd]
светить, сиять
shoe [ʃuː] shod [ʃɒd] shod [ʃɒd] обувать, подковывать
shoot [ʃuːt] shot [ʃɒt] shot [ʃɒt] стрелять, давать побеги
show [ʃəʊ] showed [ʃəʊd] shown [ʃəʊn]
showed
[ʃəʊd]
показывать
shred [ʃred] shred [ʃred]
shredded
 [ˈʃredɪd]
shred [ʃred] 
shredded
[ˈʃredɪd]
кромсать, расползаться
shrink [ʃrɪŋk] shrank [ʃræŋk] shrunk [ʃrʌŋk] сокращаться, сжиматься
shrive [ʃraɪv] shrove [ʃrəʊv] 
shrived [ʃraɪvd]
shriven [ˈʃrɪvən] 
shrived [ʃraɪvd]
исповедовать
shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] закрывать
sing [sɪŋ] sang [sæŋ] sung [sʌŋ] петь
sink [sɪŋk] sank [sæŋk] sunk [sʌŋk] тонуть
sit [sɪt] sat [sæt] sat [sæt] сидеть
slay [sleɪ] slew [sluː] slain [sleɪn] убивать
sleep [sliːp] slept [slept] slept [slept] спать
slide [slaɪd] slid [slɪd] slid [slɪd] скользить
sling [səlɪŋ] slung [slʌŋ] slung [slʌŋ] швырять, подвешивать
slink [slɪŋk] slunk [slʌŋk] slunk [slʌŋk] идти крадучись
slit [slɪt] slit [slɪt] slit [slɪt] раздирать, разрезать (вдоль)
smell [smel] smelt [smelt] 
smelled
[smeld]
smelt [smelt]
smelled
 [smeld]
пахнуть, нюхать
smite [smaɪt] smote [sməʊt] smitten [smɪtən] ударять, разбивать
sow [saʊ] sowed [səʊd] sowed [səʊd] 
sown [səʊn]
сеять
speak [spiːk] spoke [spəʊk] spoken [ˈspəʊkən] говорить
speed [spiːd] sped [sped] 
speeded
[ˈspiːdɪd]
sped [sped]
speeded
 [ˈspiːdɪd]
ускорять
spell [spel] spelt [spelt] 
spelled
[speld]
spell [spel] 
spelled
[speld]
писать или читать по буквам
spend [spend] spent [spent] spent [spent] тратить, проводить
spill [spɪl] spilt [spɪlt] 
spilled [spɪld]
spilt [spɪlt] 
spilled
[spɪld]
пролить
spin [spɪn] spun [spʌn] 
span
[spæn]
spun [spʌn] прясть
spit [spɪt] spat [spæt] 
spit
[spɪt]
spat [spæt] 
spit
[spɪt]
плевать
split [splɪt] split [splɪt] split [splɪt] расщепить
spoil [spɔɪl] spoilt [spɔɪlt] 
spoiled
[spɔɪld]
spoilt [spɔɪlt] 
spoiled
[spɔɪld]
портить
spotlight [ˈspɒtlaɪt] spotlit [ˈspɒtlaɪt] 
spotlighted
[ˈspɒtlaɪtɪd]
spotlit [ˈspɒtlaɪt] 
spotlighted
[ˈspɒtlaɪtɪd]
осветить
spread [spred] spread [spred] spread [spred] распространяться
spring [sprɪŋ] sprang [spræŋ] sprung [sprʌŋ] скакать, пружинить
stand [stænd] stood [stʊd] stood [stʊd] стоять
stave [steɪv] staved [steɪvd] 
stove [stəʊv]
staved [steɪvd] 
stove
[stəʊv]
проламывать, разбивать
steal [stiːl] stole [stəʊl] stolen [ˈstəʊlən] украсть
stick [stɪk] stuck [stʌk] stuck [stʌk] уколоть, приклеить
sting [stɪŋ] stung [stʌɡ] stung [stʌɡ] ужалить
stink [stɪŋk] stank [stæŋk]
stunk
 [stʌŋk]
stunk [stʌŋk] вонять
strew [struː] strewed [struːd] strewn [struːn] 
strewed
[struːd]
усеять, устлать
stride [straɪd] strode [strəʊd] stridden [ˈstrɪdən] шагать
strike [straɪk] struck [strʌk] struck [strʌk] бить, бастовать
string [strɪŋ] strung [strʌŋ] strung [strʌŋ] нанизать, натянуть
strive [straɪv] strove [strəʊv] striven [ˈstrɪvən] стараться
sublet [ˌsʌbˈlet] sublet [ˌsʌbˈlet] sublet [ˌsʌbˈlet] передавать в субаренду
swear [sweə] swore [swɔː] sworn[swɔːn] клясться, браниться
sweep [swiːp] swept [swept] swept [swept] мести, промчаться
swell [swel] swelled [sweld] swollen [ˈswəʊlən]
swelled
 [sweld]
вздуться
swim [swɪm] swam [swæm] swum [swʌm] плыть
swing [swɪŋ] swung [swʌŋ] swung [swʌŋ] качаться
take [teɪk] took [tʊk] taken [ˈteɪkən] взять, брать
teach [tiːtʃ] taught [tɔːt] taught [tɔːt] учить
tear [ˈteə] tore [ˈtɔː] torn [ˈtɔːn] рвать
tell [tel] told [təʊld] told [təʊld] рассказывать
think [ˈθɪŋk] thought [ˈθɔːt] thought [ˈθɔːt] думать
thrive [θraɪv] throve [ˈθrəʊv] 
thrived [θraɪvd]
thriven [ˈθrɪvən] 
thrived
[θraɪvd]
процветать
throw [ˈθrəʊ] threw [θruː] thrown [ˈθrəʊn] бросить
thrust [ θrʌst ] thrust [θrʌst] thrust [θrʌst] толкнуть, сунуть
tread [tred] trod [trɒd] trod [trɒd] 
trodden
[ˈtrɒdən]
ступать
unbend [ˌʌnˈbend] unbent [ˌʌnˈbent] unbent [ˌʌnˈbent] разогнуть
underbid [ˌʌndəˈbɪd] underbid [ˌʌndəˈbɪd] underbid [ˌʌndəˈbɪd] снижать цену
undercut [ˌʌndəˈkʌt] undercut [ˌʌndəˈkʌt] undercut [ˌʌndəˈkʌt] сбивать цены
undergo [ˌʌndəˈɡəʊ] underwent [ˌʌndəˈwent] undergone [ˌʌndəˈɡɒn] проходить, подвергаться
underlie [ˌʌndəˈlaɪ] underlay [ˌʌndəˈleɪ] underlain [ˌʌndəˈleɪn] лежать в основе
underpay [ˌʌndəˈpeɪ] underpaid [ˌʌndəˈpeɪd] underpaid [ˌʌndəˈpeɪd] оплачивать слишком низко
undersell [ˌʌndəˈsel] undersold [ˌʌndəˈsəʊld] undersold [ˌʌndəˈsəʊld] продавать дешевле
understand [ˌʌndəˈstænd] understood [ˌʌndəˈstʊd] understood [ˌʌndəˈstʊd] понимать
undertake [ˌʌndəˈteɪk] undertook [ˌʌndəˈtʊk] undertaken [ˌʌndəˈteɪkən] предпринять
underwrite [ˌʌndəˈraɪt] underwrote [ˌʌndəˈrəʊt] underwritten [ˌʌndəˈrɪtən] подписывать
undo [ʌnˈduː] undid [ʌnˈdɪd] undone [ʌnˈdʌn] уничтожать сделанное
unfreeze [ˌʌnˈfriːz] unfroze [ˌʌnˈfrəʊz] unfrozen [ˌʌnˈfrəʊzən] размораживать
unsay [ˌʌnˈseɪ] unsaid [ˌʌnˈsed] unsaid [ˌʌnˈsed] брать назад свои слова
unwind [ˌʌnˈwaɪnd] unwound [ˌʌnˈwaʊnd] unwound [ˌʌnˈwaʊnd] развертывать
uphold [ˌʌpˈhəʊld] upheld [ˌʌpˈheld] upheld [ˌʌpˈheld] поддерживать
upset [ˌʌpˈset] upset [ˌʌpˈset] upset [ˌʌpˈset] опрокинуть, огорчить
wake [weɪk] woke [wəʊk] 
waked
[weɪkt]
woken [ˈwəʊkən] 
waked
[weɪkt]
просыпаться, будить
waylay [ˌweɪˈleɪ] waylaid [ˌweɪˈleɪd] waylaid [ˌweɪˈleɪd] подстерегать
wear [weə] wore [wɔː] worn [wɔːn] носить (одежду)
weave [wiːv] wove [wəʊv] 
weaved
[wiːvd]
woven [ˈwəʊvən] 
weaved
[wiːvd]
ткать
wed [wed] wed [wed] 
wedded [ˈwedɪd]
wed [wed] 
wedded
[ˈwedɪd]
выдавать замуж
weep [wiːp] wept [wept] wept [wept] плакать
wet [wet] wet [wet] 
wetted
[ˈwetɪd]
wet [wet] 
wetted
[ˈwetɪd]
мочить, увлажнять
win [wɪn] won [wʌn] won [wʌn] выиграть
wind [waɪnd] wound [waund] wound [waund] заводить (механизм)
withdraw [wɪðˈdrɔː] withdrew [wɪðˈdruː] withdrawn [wɪðˈdrɔːn] взять назад, отозвать
withhold [wɪðˈhəʊld] withheld [wɪðˈheld] withheld [wɪðˈheld] удерживать
withstand [wɪðˈstænd] withstood [wɪðˈstʊd] withstood [wɪðˈstʊd] противиться
work [ˈwɜːk] worked [wɜːkt]
wrought
 [ˈrɔːt]
worked [wɜːkt] 
wrought
[ˈrɔːt]
работать
wring [rɪŋ] wrung [rʌŋ] wrung [rʌŋ] скрутить, сжать
write [ˈraɪt] wrote [rəʊt] written [ˈrɪtən] писать
Если вы заметили какие-либо ошибки на сайте или хотите что-либо посоветовать, поругать, похвалить пишите сюда: Вконтакте  или сюда: uriymaster@delightenglish.ru
Rambler's Top100